דבר המנהל

משנתו החינוכית של בית חינוך "אור השחר" מבוססת על תפיסותיו המהותיות של הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל (תרכ"ה-תרצ"ה, 1935-1865) את החינוך בכלל, את החינוך היהודי בפרט ואת הנגזרות העכשוויות שלו בעידן הנוכחי.

מעט אחר עלייתו לארץ ישראל, ביסס הרב דרשה על שתי אמרות חז"ל:

1. זו שבתלמוד הבבלי (שבת קיט) המשווה תינוקות של בית רבן ל"משיח",

2. וזו שבמדרש (פתיחתא לאיכה רבתי) התולה חורבן וגלות באי-תמיכה כלכלית של העם במלמדי תינוקות.

העובדה שחז"ל בוחרים בביטויים כל כך חדים – 'משיחיות' ו'חורבן' – מבהירה, לדעתו, עד כמה החינוך הוא מסד, תשתית ואבן פינה לכול-מכול-כול.

אם אכן כך, הרי לא רחוקה הדרך מן המסקנה המתבקשת: "יסוד האומה ביחס העתיד שלה תלוי ביסוד החינוך".

עוד מדגיש הרב קוק כי "החינוך צריך שיהיה לעולם מתאים עם טבע האומה ואמיתות תכונתה".

בהתבטאות נוספת קובע הרב קוק כי "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר. לאמור: "מידות מתוקנות חשובות לא פחות מידע, אלא יותר". זאת ועוד, המתחנך נדרש גם ל"הכשרה מדעית – ידיעה רחבה בכל ענפי החוכמות הרוחניות שהן מצרניות להחכמה האלקית, וידיעה עכ"פ באיזה צד של חשיבות ביתר החכמות ,מוסר, מדעים, מדות, פיוט ושירה, וחלקים רחבים מחכמת הנפש ונמצא שהננו נתבעים לעליה תרבותית גדולה, שהיא רצופה כולה בקדושה בטהרה".

דרישה זו נובעת מהכרת הרב ש"כל מידה טובה ודרך ארץ הרי הוא בכלל התורה", ולכן כל המדעים מביאים להכרה אלקית ולאהבתו.

אנו בבית החינוך שלנו באור השחר רואים בחזונו של הרב קוק כעיקרון ודרך, וצופים כיצד החזון קורם עור וגידים והופך למציאות. בית חינוך "אור השחר" 'מתרגם' עקרונות אלה, הלכה למעשה, בהציבו לנגד עיניו כמשימה להגדל בדרך של תורת משה ולהעצים את ילדנו בכל תחומי החיים.

לאמור: בית חינוך "אור השחר" מבקש להמשיך ולהבנות מתוך תקווה, שאכן חפץ ד' בידינו יצלח ובית החינוך יצעד בנתיבים ראויים, ולהקים דורות של בנים ובנות, לתפארת ישראל.

בברכת הצלחה,

עוזי חסון

מנהל בית ספר אור השחר

הגדרות כלליות כניסה למערכת